ankaspor.org ANKA SPOR E?itim Organizasyon

ankaspor.org
Title: ANKA SPOR E?itim Organizasyon
Keywords: ANKA SPOR E?itim Organizasyon,Basketbol,voleybol,Y?zme,Futbol,yazokulu,k?? okulu,sporokulu,mask,anka,galatasaray,be?ikta?,sporokulu,sporkursu,basketbolokulu,basketbolkursu,voleybolokulu,voleybolkurus...
Description: Sporun ?ocuk ?zerinde ba?l?ca faydalar? nelerdir diye soracak olursan?z; ANKA Spor E?itim Organizasyon size en do?ru ve net cevab? verecektir.
ankaspor.org is ranked 8232878 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $1,674. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. ankaspor.org has 43% seo score.

ankaspor.org Information

Website / Domain: ankaspor.org
Website IP Address: 185.4.210.210
Domain DNS Server: ns2.treeservers.com,ns1.treeservers.ocm

ankaspor.org Rank

Alexa Rank: 8232878
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

ankaspor.org Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $1,674
Daily Revenue: $4
Monthly Revenue $137
Yearly Revenue: $1,674
Daily Unique Visitors 422
Monthly Unique Visitors: 12,660
Yearly Unique Visitors: 154,030

ankaspor.org WebSite Httpheader

StatusCode 200
Cache-Control no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
Content-Type text/html
Date Fri, 12 Aug 2016 18:57:07 GMT
Server Apache/2

ankaspor.org Keywords accounting

Keyword Count Percentage
ANKA SPOR E?itim Organizasyon 4 1.10%
Basketbol 10 0.85%
voleybol 12 0.91%
Y?zme 12 0.56%
Futbol 20 1.13%
yazokulu 0 0.00%
k?? okulu 0 0.00%
sporokulu 0 0.00%
mask 0 0.00%
anka 22 0.83%
galatasaray 0 0.00%
be?ikta? 0 0.00%
sporokulu 0 0.00%
sporkursu 0 0.00%
basketbolokulu 0 0.00%
basketbolkursu 0 0.00%
voleybolokulu 0 0.00%
voleybolkurus... 0 0.00%

ankaspor.org Traffic Sources Chart

ankaspor.org Similar Website

Domain Site Title

ankaspor.org Alexa Rank History Chart

ankaspor.org aleax

ankaspor.org Html To Plain Text

ANKA SPOR E?itim Organizasyon SPOR E??T?M ORGAN?ZASYON ?N KAYIT FORMU Dan??ma Hatt? 0532 740 90 75 0212 216 00 80 KURUMSAL SPOR OKULLARI BASKETBOL OKULLARI ? KADIK?Y ?UBE BOSTANCI ?UBE AVCILAR ?UBE LEVENT ?UBE ATAK?Y ?UBE BEYL?KD?Z? ?UBE BE??KTA? ?UBES? VOLEYBOL OKULU ? TARABYA ?UBES? BOSTANCI ?UBES? BEYL?KD?Z? ?UBES? BE??KTA? ?UBES? Y?ZME OKULLARI J?MNAST?K OKULLARI FUTBOL OKULLARI YAZ OKULLARI ANKA YAZ OKULLARI ANKA KI? OKULLARI KAMPLARIMIZ ANKA YAZ KAMPI YET??K?N KURSLARI YET??K?N ORGAN?ZASYONLARI TES?S K?RALAMA VE ORG. TES?S K?RALAMA & ORG SPOR AKADEM?S?NE HAZIRLIK SPOR AKADEM?S? HAZIRLIK GALER? FOTO?RAF GALER?S? VIDEO GALER?S? ?LET???M KURUMSAL SPOR OKULLARI BASKETBOL OKULLARI KADIK?Y ?UBE BOSTANCI ?UBE AVCILAR ?UBE LEVENT ?UBE ATAK?Y ?UBE BEYL?KD?Z? ?UBE BE??KTA? ?UBES? VOLEYBOL OKULU TARABYA ?UBES? BOSTANCI ?UBES? BEYL?KD?Z? ?UBES? BE??KTA? ?UBES? Y?ZME OKULLARI J?MNAST?K OKULLARI FUTBOL OKULLARI YAZ OKULLARI ANKA YAZ OKULLARI ANKA KI? OKULLARI KAMPLARIMIZ ANKA YAZ KAMPI YET??K?N KURSLARI YET??K?N ORGAN?ZASYONLARI TES?S K?RALAMA VE ORG. TES?S K?RALAMA & ORG SPOR AKADEM?S?NE HAZIRLIK SPOR AKADEM?S? HAZIRLIK GALER? FOTO?RAF GALER?S? VIDEO GALER?S? ?LET???M ANKA Spor Organizasyon E?itim ANKA Spor Organizasyon E?itim ANKA Spor Organizasyon E?itim ANKA Spor Organizasyon E?itim SPOR OKULLARIMIZ YAZ OKULLARIMIZ GEN?L?K KAMPLARI YET??K?N PROGRAMLARI TES?S K?RALAMA BRAN?LARIMIZ BASKETBOL OKULLARI Anka Spor Okullar? olarak tesislerimizin kalitesi,faaliyet yap?s?,program i?erikleri ve uzman e?itim kadromuz ile ?ocuklar?m?za ve gen?lerimize y?nelik kaliteli e?itim sunmaktay?z. Verilen e?itim bran?la?ma ya??ndan ?nce,minik ya? gruplar?nda oyunla ??renme metoduyla ba?lar.?al??t?r?lacak ya? grubunun fiziksel ?zellikleri ve geli?imine dayal? olarak egzersizlerin t?m? motorik ?zelliklerin geli?tirilmesini ama?lar. Okulumuza kat?lan ??rencilerimizin ?ncelikle sa?l?kl? bireyler olarak yeti?meleri,fiziksel ve zihinsel geli?melerine katk?da bulunulmas?n?n yan?nda,?zg?venlerinin geli?tirilmesi ve spor disipliniyle birlikte spor ahlak?n?n ??rencilerimize kazand?r?lmas? ama?lanmaktad?r. Bunun yan?nda sporcular?m?z?n sosyal anlamda daha da ba?ar?l? olmalar?,d?zen ve tertip i?inde ya?amlar?n? s?rd?rmeleri,beslenme al??kanl?klar?,b?y?me hormonunun uyku d?zeniyle beraber olu?turdu?u etkiden yola ??karak pedagojik geli?melerine de yard?m etmektedir. Spor Okullar? ve Kul?plerimizin ana prensiplerinden biri sporu sevdirmenin yan?nda,basketbolun temel fundamental bilgi ve becerisini ??rencilerimize kazand?rarak,bu bran?a y?nelik fiziksel geli?imlerini sa?layarak ?lkemiz sporuna lisansl? oyuncular yeti?tirmektir. Sporun bir di?er yandan sa?lad??? faydalar i?erisinde rekabet etmeyi ??retmek,kazanma ve kaybetme duygular?n? ya?ayarak bu gibi durumlar? olgunlukla kar??lamalar?n? sa?lamak,ayr?ca tak?m ?al??mas?n?n ?nemini kavratarak olu?an fark?nda VOLEYBOL OKULU Tecr?beli ?al??t?r?c?lar?m?z e?li?inde ?ocuklar?m?za voleybol dersleri vermekteyiz. Voleybol bran??nda geli?im sa?lamay? ama? edinmi? okulumuz, bu alanda bilin?li sporcular yeti?tirmeyi de g?rev edinmi?tir. Deneyimli ekibi ile sizlere voleybol sporunu sevdirerek zevkle ??retmeye yard?mc? olacakt?r. E?itimimiz esnas?nda topla koordinasyon,top kontrol?,top kar??lama,pas iletimi ve servis kullan?m? gibi temel e?itimleri veririz. Daha sonra bu donan?mlar? tak?m ?al??malar? i?erisinde nas?l kullanacaklar? hakk?nda ?al??malar yapar?z. Y?ZME OKULLARI Deneyimli e?itmenlerimiz e?li?inde ?ocuklar?m?za y?zme dersleri vermekteyiz. Su sporunu sevdirmeyi ama? edinmi? okulumuz, bu alanda bilin?li sporcular yeti?tirmeyi de g?rev edinmi?tir. Deneyimli ekibi ile sizlere y?zme sporunu sevdirerek zevkle ??retmeye yard?mc? olacakt?r. Y?zme sporun da ki en b?y?k problem insanlar?n suya al??amamalar? veya sudan korkmalar?d?r. E?itimimiz esnas?nda suyu sevdirme, suda nefes alabilme, suda hareket edebilme gibi temel e?itimleri veririz. Daha sonra y?zme a?amalar?n? ve stilleri ??retiriz. J?MNAST?K OKULLARI FUTBOL OKULLARI Futbol okulumuzun amac? T?rk futboluna yetenekler kazand?rmak,futbol okulumuzda 6-15 ya? aras? sporcular e?itim almaktad?r. ?ncelikle ??rencilere sosyal bir ortamda spor yapt?rmak isteyen futbol okulumuzda d?zenli ve disiplinli bir e?itim program? uygulanmaktad?r. ??rencilerimizin yetenek ve fizik durumlar?na g?re belirlenen gruplarda oyun format?nda haz?rlanm?? antremanlarla teknik, taktik ve mental e?itimler verilmektedir. Yetenekli sporcularla ?zel gruplar olu?turulan futbol okulumuzda, ??rencilerimizi lisans ya?lar? geldi?inde kul?p tak?m?m?za alarak ma? tecr?besi kazanmalar?n? ve futbollar?n? geli?tirmelerini sa?lamaktay?z. Tamam? akademisyen e?itmenlerle ?al??malar?n? s?rd?ren futbol okulumuza t?m spor ve futbol seven gen? sporcular?m?z? bekliyoruz... BASKETBOL OKULLARI Anka Spor Okullar? olarak tesislerimizin kalitesi,faaliyet yap?s?,program i?erikleri ve uzman e?itim kadromuz ile ?ocuklar?m?za ve gen?lerimize y?nelik kaliteli e?itim sunmaktay?z. Verilen e?itim bran?la?ma ya??ndan ?nce,minik ya? gruplar?nda oyunla ??renme metoduyla ba?lar.?al??t?r?lacak ya? grubunun fiziksel ?zellikleri ve geli?imine dayal? olarak egzersizlerin t?m? motorik ?zelliklerin geli?tirilmesini ama?lar. Okulumuza kat?lan ??rencilerimizin ?ncelikle sa?l?kl? bireyler olarak yeti?meleri,fiziksel ve zihinsel geli?melerine katk?da bulunulmas?n?n yan?nda,?zg?venlerinin geli?tirilmesi ve spor disipliniyle birlikte spor ahlak?n?n ??rencilerimize kazand?r?lmas? ama?lanmaktad?r. Bunun yan?nda sporcular?m?z?n sosyal anlamda daha da ba?ar?l? olmalar?,d?zen ve tertip i?inde ya?amlar?n? s?rd?rmeleri,beslenme al??kanl?klar?,b?y?me hormonunun uyku d?zeniyle beraber olu?turdu?u etkiden yola ??karak pedagojik geli?melerine de yard?m etmektedir. Spor Okullar? ve Kul?plerimizin ana prensiplerinden biri sporu sevdirmenin yan?nda,basketbolun temel fundamental bilgi ve becerisini ??rencilerimize kazand?rarak,bu bran?a y?nelik fiziksel geli?imlerini sa?layarak ?lkemiz sporuna lisansl? oyuncular yeti?tirmektir. Sporun bir di?er yandan sa?lad??? faydalar i?erisinde rekabet etmeyi ??retmek,kazanma ve kaybetme duygular?n? ya?ayarak bu gibi durumlar? olgunlukla kar??lamalar?n? sa?lamak,ayr?ca tak?m ?al??mas?n?n ?nemini kavratarak olu?an fark?nda VOLEYBOL OKULU Tecr?beli ?al??t?r?c?lar?m?z e?li?inde ?ocuklar?m?za voleybol dersleri vermekteyiz. Voleybol bran??nda geli?im sa?lamay? ama? edinmi? okulumuz, bu alanda bilin?li sporcular yeti?tirmeyi de g?rev edinmi?tir. Deneyimli ekibi ile sizlere voleybol sporunu sevdirerek zevkle ??retmeye yard?mc? olacakt?r. E?itimimiz esnas?nda topla koordinasyon,top kontrol?,top kar??lama,pas iletimi ve servis kullan?m? gibi temel e?itimleri veririz. Daha sonra bu donan?mlar? tak?m ?al??malar? i?erisinde nas?l kullanacaklar? hakk?nda ?al??malar yapar?z. Y?ZME OKULLARI Deneyimli e?itmenlerimiz e?li?inde ?ocuklar?m?za y?zme dersleri vermekteyiz. Su sporunu sevdirmeyi ama? edinmi? okulumuz, bu alanda bilin?li sporcular yeti?tirmeyi de g?rev edinmi?tir. Deneyimli ekibi ile sizlere y?zme sporunu sevdirerek zevkle ??retmeye yard?mc? olacakt?r. Y?zme sporun da ki en b?y?k problem insanlar?n suya al??amamalar? veya sudan korkmalar?d?r. E?itimimiz esnas?nda suyu sevdirme, suda nefes alabilme, suda hareket edebilme gibi temel e?itimleri veririz. Daha sonra y?zme a?amalar?n? ve stilleri ??retiriz. J?MNAST?K OKULLARI FUTBOL OKULLARI Futbol okulumuzun amac? T?rk futboluna yetenekler kazand?rmak,futbol okulumuzda 6-15 ya? aras? sporcular e?itim almaktad?r. ?ncelikle ??rencilere sosyal bir ortamda spor yapt?rmak isteyen futbol okulumuzda d?zenli ve disiplinli bir e?itim program? uygulanmaktad?r. ??rencilerimizin yetenek ve fizik durumlar?na g?re belirlenen gruplarda oyun format?nda haz?rlanm?? antremanlarla teknik, taktik ve mental e?itimler verilmektedir. Yetenekli sporcularla ?zel gruplar olu?turulan futbol okulumuzda, ??rencilerimizi lisans ya?lar? geldi?inde kul?p tak?m?m?za alarak ma? tecr?besi kazanmalar?n? ve futbollar?n? geli?tirmelerini sa?lamaktay?z. Tamam? akademisyen e?itmenlerle ?al??malar?n? s?rd?ren futbol okulumuza t?m spor ve futbol seven gen? sporcular?m?z? bekliyoruz... ANKA SPOR ANKA SPOR E??T?M ORGAN?ZASYON. Her spor dal?n?n, kendi i?inde bar?nd?rd??? kurallar, d?zenlemeler ve uygulamalar; asl?nda disiplin dedi?imiz sistemi ?ocu?a ??retir. Antrenman yapmak, zaman?nda oyuna ba?lamak, kurallara uymak, ?ocu?unuzun t?m hayat kalitesini etkileyecek davran??lar kazanmas?n? sa?lar. Yenilgiyle, rekabetle ba? etme, tekrar deneme, hakemle, ko?la, tak?m arkada?lar?yla ili?ki, belli bir amaca y?nelme, hedefe ilerleme gibi durumlar, ?ocu?unuzun ileride yeti?kin bir birey oldu?unda, hayat?nda kullanaca?? ?nemli ve gerekli yetilerdir. Spor etkinliklerinin kazand?rd??? sosyal ve fiziksel beceriler, ?ocu?unuzun toplum i?indeki kabul?n? art?r?r, sa?l?kl? olmas?n? destekler, k?t? al??kanl?klardan uzak durmas?na yard?mc? olarak, sorumluluk duygusunu besler. Spor yapmak zevkli ve ki?isel katk? ve geli?mede geni? ?l??de olanak tan?mas? ?ocuklar? mutlu ederken onlara ba??ms?zl?k duygusunu da verir. Bu ortamda v?cut bir yandan g??lenirken, di?er yandan ?ocu?un ki?ili?inde ve zek?s?nda da g??lenme olur. Peki basketbolun ?ocuk ?zerinde ba?l?ca faydalar? nelerdir diye soracak olursan?z; ANKA Spor E?itim Organizasyon size en do?ru ve net cevab? verecektir. ANKA SPOR ANKA SPOR E??T?M ORGAN?ZASYON. Her spor dal?n?n, kendi i?inde bar?nd?rd??? kurallar, d?zenlemeler ve uygulamalar; asl?nda disiplin dedi?imiz sistemi ?ocu?a ??retir. Antrenman yapmak, zaman?nda oyuna ba?lamak, kurallara uymak, ?ocu?unuzun t?m hayat kalitesini etkileyecek davran??lar kazanmas?n? sa?lar. Yenilgiyle, rekabetle ba? etme, tekrar deneme, hakemle, ko?la, tak?m arkada?lar?yla ili?ki, belli bir amaca y?nelme, hedefe ilerleme gibi durumlar, ?ocu?unuzun ileride yeti?kin bir birey oldu?unda, hayat?nda kullanaca?? ?nemli ve gerekli yetilerdir. Spor etkinliklerinin kazand?rd??? sosyal ve fiziksel beceriler, ?ocu?unuzun toplum i?indeki kabul?n? art?r?r, sa?l?kl? olmas?n? destekler, k?t? al??kanl?klardan uzak durmas?na yard?mc? olarak, sorumluluk duygusunu besler. Spor yapmak zevkli ve ki?isel katk? ve geli?mede geni? ?l??de olanak tan?mas? ?ocuklar? mutlu ederken onlara ba??ms?zl?k duygusunu da verir. Bu ortamda v?cut bir yandan g??lenirken, di?er yandan ?ocu?un ki?ili?inde ve zek?s?nda da g??lenme olur. Peki basketbolun ?ocuk ?zerinde ba?l?ca faydalar? nelerdir diye soracak olursan?z; ANKA Spor E?itim Organizasyon size en do?ru ve net cevab? verecektir. Yaz Spor Okullar? Cimnastik mi jimnastik mi ANKA BASKETBOL OKULLARI ANKA VOLEYBOL OKULLARI Voleybol Basketbol Stretching Spor Yaparken Sporun Faydalar? Copyright 2015 ANKA Spor E?itim Organizasyon

ankaspor.org Whois

Domain Name: ANKASPOR.ORG